Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
OZNAMY

Výberové konanie na miesto odborného zamestnanca - Lipany

Mesto Lipany, Mestský  úrad,  Krivianska 1, 082 71 Lipany  podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto odborného zamestnanca spoločného úradu na úseku stavebného poriadku. Kliknutím na mestský erb sa zobrazí plné znenie výberového konania.

Prerušenie distribúcie elektriny - 19. júna 2023

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 19. júna 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 7:40 do 16:30. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.

Prerušenie distribúcie elektriny - 22. júna 2023

DLHODOBEJŠIE OZNAMY
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 22. júna 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 8:00 do 16:30. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.

Podpora opatrovateľskej služby v Obci Šarišské Dravce II
Dňa 04.12.2021 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR a Prijímateľom Obec Šarišské Dravce.
Názov projektu:  „Podpora opatrovateľskej služby v obci Šarišské Dravce II“
Kód  projektu v ITMS2014+ : 312081BHG1
Výzva – kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1./01
Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby“
Harmonogram realizácie aktivít projektu Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Šarišské Dravce II bude realizovaný od 12/2021 do 11/2023 t.j. v dĺžke 24 mesiacov v počte 2 opatrovateľky na plný úväzok a 2 opatrovateľky na polovičný úväzok.
Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní prostredníctvom podpory udržania pracovných miest pre opatrovateľky a tým pádom zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí.
Merateľné ukazovatele projektu:
P0274 – počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia – celková cieľová hodnota 4
P0966 – počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby - celková cieľová hodnota 4
Cieľom opatrovateľskej služby je pomáhať klientom (prijímateľom sociálnej služby) pri úkonoch, ktoré sami nie sú schopní zvládať v svojom domácom prostredí.
K 31.12.2022 bol počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonanie služieb sociálneho zabezpečenia tri (3) z toho boli dve(2) ženy a jeden (1) muž.
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby za rok 2022 bol päť (5). Všetky zamestnankyne  boli ženy.

Kliknutím na logo sa zobrazí plagát k projektu.
ADRESA OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu - IBAN:
SK79 5600 0000 0034 0067 2002
KONTAKTY

Projekt „Nákup stolov do kultúrneho domu v Šarišských Dravciach“

V mesiaci október 2022 bol zrealizovaný projekt „Nákup stolov do kultúrneho domu v Šarišských Dravciach.“ Tento projekt bol podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 3000,- €. Spoluúčasť obce predstavuje 20 % z poskytnutej dotácie. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 3 600,- € bolo obstaraných 40 stolov.  Kliknutím na logo PSK sa zobrazí plagát k projektu.
Telefón:   051/4597 221
                  0911 271 331
E-mail:     ocu@sardravce.sk
ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU A MATRIKY

Revitalizácia školského športového areálu - fitness cvičisko

V mesiaci október 2021 bol v našej obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – fitness cvičisko“. Projekt bol podporený dotáciou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 2 100,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie a vlastných prostriedkov obce navyše.
Z finančných prostriedkov v celkovej výške 2 640,-€ boli obstarané a osadené 3 fitness stroje na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:
7:30-12:00
7:30-12:00
7:30-12:00
nestrán.
7:30-12:00
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-16:00
deň
12:30-15:00
ORDINAČNÉ HODINY V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Revitalizácia školského športového areálu - finalizácia I. fázy

V mesiaci október 2020 bol v obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – finalizácia I. fázy“. Tento projekt bol podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000,- €. Spoluúčasť obce predstavovala 20% a navyše z vlastných prostriedkov preinvestovala 2 240,- €. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 4 240,- € sa sprevádzkoval závlahový systém centrálnej trávnatej plochy ihriska v ZŠ s MŠ, výroba a inštalácia konštrukcie a nákup dvoch sietí.

Revitalizácia školského športového areálu

V mesiaci august 2019 bol v obci realizovaný projekt  „Revitalizácia školského športového areálu – I. fáza“ Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  sumou  2 000,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie. Obec z vlastných prostriedkov navyše poskytla 500,- € na prípravu zavlažovacieho systému na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
MEDIKOPROF s.r.o.
MUDr. Katarína Perečinská
Bc. Anna Mišenková
Tel.: 051/381 20 25
VÝVOZ ODPADU V ROKU 2023

Informácia o projekte „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“

V novembri 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú  Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci na realizáciu projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.  Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 29 839,45 €.

Typ a názov projektu: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.
Výška poskytnutie dotácie:  29 839,45 €.
Spolufinancovanie obce je 5% z celkových výdavkov.
Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2023

Informácia o projekte „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“

V rámci skvalitnenia infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, s cieľom dosiahnutia primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov bol našej obci schválený projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“. Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Pre viac informácií kliknite na logo IROP.

Obnova obecného úradu
Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku získala naša obec finančné prostriedky vo výške 539.166,20€ na realizáciu projektu "ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU". Cieľom je zmodernizovať zastaralú multifunkčnú budovu a zabezpečiť energetickú efektivitu jej prevádzky. Dotáciu poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kliknutím na logo ministerstva sa zobrazí informačný plagát Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Obnova historického parku Šarišské Dravce

V súvislosti s obnovou pamiatok a s ich využitím pre zvyšovanie kvality života v obci podporilo našu obec na základe zmluvy zo 17. mája 2017 Ministerstvo kultúry SR dotáciou 10000€. Dotácia bola poskytnutá jednorázovo prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Obnova historického parku Šarišské Dravce". Tieto prostriedky boli určené a použité na vyhotovenie prípravnej dokumentácie, stavebno-technických posudkov, na zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky a na vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Sídlo bez cookies
Obec Šarišské Dravce na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša obec riadi.
6. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah