Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Oznamy

Život obce

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE:
Národný projekt Zvýšenie zamestnanosti... (obec Krivany)
Obec Krivany sa plánuje zúčastniť národného projektu Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky "Kaštieľ Krivany a záhrada", pričom sa do projektu môžu zapojiť aj občania iných obcí. Pre viac informácií kliknite na erb obce Krivany.
Zber elektroodpadu
Pozvánka na oslavu Dňa matiek
Obecné zastupiteľstvo v spolupráci s vedením obce Šarišské Dravce srdečne pozývajú všetky mamky na kultúrny program organizovaný z príležitosti osláv Dňa matiek, ktorý sa uskutoční dňa 15. mája 2022 o 15.30 hod. v kultúrnom dome. Po kultúrnom programe bude pre mamky pripravené malé občerstvenie. Všetci ste srdečne vítaní!
Posvätenie obnovenej sochy svätého Floriána
Oznamujeme občanom, že v termíne od 9.5.2022 do 13.5.2022 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu. Súčasne s elektroodpadom sa realizuje aj zber odpadov s obsahom škodlivých látok. Pre podrobné informácie kliknite na obecný erb.
Platba virtuálnou dopravnou kartou
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy nám zaslal informáciu o používaní virtuálnej dopravnej karty v prímestských autobusoch na východnom Slovensku. Na odkaze nižšie je video, kde je jednoducho vysvetlené, ako platiť mobilom v autobuse.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ  Základnej školy s materskou školou
4. mája 2022

Karpatský pretek kuriérov
29. apríla 2022
1. mája 2022

Detail
Obec Šarišské Dravce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy s materskou školou s predpokladaným nástupom 26.7.2022. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Poďakovanie MUDr. Leškovi za päťročné pôsobenie v našej obci
30. decembra 2021

Detail

Poďakovanie MUDr. Leškovi za päťročné pôsobenie v našej obci

ADRESA OBECNÉHO ÚRADU

Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73

BANKOVÉ SPOJENIE

Číslo účtu - IBAN:

SK79 5600 0000 0034 0067 2002

KONTAKTY


Telefón:   051/4597 221
                  0911 271 331

E-mail:     ocu@sardravce.sk

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU A MATRIKY
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

7:30-12:00
7:30-12:00
7:30-12:00
nestrán.
7:30-12:00
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-16:00
deň
12:30-15:00

Podpora opatrovateľskej služby v Obci Šarišské Dravce II
Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“ získala naša obec na podporu opatrovateľskej služby v obci 48.960€, ktoré budú využité počas trvania projektu od decembra 2021 do novembra 2023. Kliknutím na logo IA MPSVR SR sa zobrazí plagát k projektu.

Revitalizácia školského športového areálu - fitness cvičisko

ORDINAČNÉ HODINY - AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
V mesiaci október 2021 bol v našej obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – fitness cvičisko“. Projekt bol podporený dotáciou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 2 100,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie a vlastných prostriedkov obce navyše.
Z finančných prostriedkov v celkovej výške 2 640,-€ boli obstarané a osadené 3 fitness stroje na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.

Revitalizácia školského športového areálu - finalizácia I. fázy

V mesiaci október 2020 bol v obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – finalizácia I. fázy“. Tento projekt bol podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000,- €. Spoluúčasť obce predstavovala 20% a navyše z vlastných prostriedkov preinvestovala 2 240,- €. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 4 240,- € sa sprevádzkoval závlahový systém centrálnej trávnatej plochy ihriska v ZŠ s MŠ, výroba a inštalácia konštrukcie a nákup dvoch sietí.
MEDIKOPROF s.r.o.
MUDr. Katarína Perečinská
Bc. Anna Mišenková
Tel.: 051/381 20 25
VÝVOZ ODPADU V ROKU 2022

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2022

Revitalizácia školského športového areálu

V mesiaci august 2019 bol v obci realizovaný projekt  „Revitalizácia školského športového areálu – I. fáza“ Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  sumou  2 000,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie. Obec z vlastných prostriedkov navyše poskytla 500,- € na prípravu zavlažovacieho systému na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.

Informácia o projekte „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“

V novembri 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú  Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci na realizáciu projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.  Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 29 839,45 €.

Typ a názov projektu: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.
Výška poskytnutie dotácie:  29 839,45 €.
Spolufinancovanie obce je 5% z celkových výdavkov.

Informácia o projekte „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“

V rámci skvalitnenia infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, s cieľom dosiahnutia primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov bol našej obci schválený projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“. Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Pre viac informácií kliknite na logo IROP.

Obnova obecného úradu
Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku získala naša obec finančné prostriedky vo výške 539.166,20€ na realizáciu projektu "ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU". Cieľom je zmodernizovať zastaralú multifunkčnú budovu a zabezpečiť energetickú efektivitu jej prevádzky. Dotáciu poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kliknutím na logo ministerstva sa zobrazí informačný plagát Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Obnova historického parku Šarišské Dravce

V súvislosti s obnovou pamiatok a s ich využitím pre zvyšovanie kvality života v obci podporilo našu obec na základe zmluvy zo 17. mája 2017 Ministerstvo kultúry SR dotáciou 10000€. Dotácia bola poskytnutá jednorázovo prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Obnova historického parku Šarišské Dravce". Tieto prostriedky boli určené a použité na vyhotovenie prípravnej dokumentácie, stavebno-technických posudkov, na zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky a na vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Sídlo bez cookies
Obec Šarišské Dravce na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša obec riadi.
10. 5. 2022
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah