Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Oznamy

Život obce

Užitočné informácie:
Odpočet spotreby vody

Vianočné koledy a vinše

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje, že v mesiaci marec 2021 bude v obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny. Odpočet sa bude vykonávať v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod., zamestnancami VVS, ktorí sa na požiadanie preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti. Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty. V prípade nesprístupnenia odberného miesta žiadame nahlásiť stav vodomera do 14.3.2021 e-mailom na adresu zakaznik@vodarne.eu alebo telefonicky na t. č. 051 757 2777.
Kliknutím na logo VVS sa zobrazí cenník VVS platný od 1.3.2021.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 27.2.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 27. februára 2021 v čase od 8:00 do 20:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Prestávky v testovaní budú v čase od 12:00 do 13:00 (obedňajšia prestávka) a v čase od 17:00 do 17:30 (prestávka na dezinfekciu).
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Nádoby na separovaný zber skla
Vážení občania,
od štvrtka 18.2.2021 Vám budú do jednotlivých domácností v obci doručované zelené nádoby určené na separovaný zber skla.
Prevzatie nádoby potvrďte pracovníkovi obce na protokole svojim podpisom. Za nádobu, jej poškodenie či stratu zodpovedá preberajúci. Uvedené nádoby Vám budú odovzdané do nájmu a sú určené výlučne na zber skla z Vašich domácností. Iný odpad ako sklo do týchto nádob nevyhadzujte.
Najbližší termín na vývoz skla je podľa zberového kalendára 25.2.2021. K tomuto dátumu už bude sklo zberané z týchto nádob.
Nádoby umiestnite na svoje pozemky, aby bola zabezpečená plynulá zimná údržba chodníkov v obci.
Pri zbere skla v deň vývozu zabezpečte vyloženie nádoby pred svoje bráničky.
Za pochopenie ďakujeme.

Slávnostné požehnanie a otvorenie zrekonštruovanej budovy obecného úradu a kultúrneho domu


29. augusta 2020    Detail

Slávnostné prevzatie hasičského auta

9. júla 2020

Detail

Revitalizácia školského športového areálu - finalizácia I. fázy

V mesiaci október 2020 bol v obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – finalizácia I. fázy“. Tento projekt bol podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000,- €. Spoluúčasť obce predstavovala 20% a navyše z vlastných prostriedkov preinvestovala 2 240,- €. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 4 240,- € sa sprevádzkoval závlahový systém centrálnej trávnatej plochy ihriska v ZŠ s MŠ, výroba a inštalácia konštrukcie a nákup dvoch sietí.
Adresa obecného úradu

Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73

Bankové spojenie

Číslo účtu - IBAN:

SK79 5600 0000 0034 0067 2002

Kontakty


Telefón:   051/4597 221
                  0911 271 331

E-mail:     ocu@sardravce.sk

Úradné hodiny obecného úradu a matriky
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

7:30-12:00
7:30-12:00
7:30-12:00
nestrán.
7:30-12:00
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-16:00
deň
12:30-15:00
Ordinačné hodiny - ambulancia všeobecného lekára

pondelok:   8:00-10:00
utorok:        8:00-10:00
štvrtok:       8:00-10:00

Zdravotná sestra je k dispozícii v uvedené dni od 7:00 do 14:00

Tel.: 051/381 20 25

Vývoz odpadu v roku 2021

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2021

Revitalizácia školského športového areálu

V mesiaci august 2019 bol v obci realizovaný projekt  „Revitalizácia školského športového areálu – I. fáza“ Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  sumou  2 000,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie. Obec z vlastných prostriedkov navyše poskytla 500,- € na prípravu zavlažovacieho systému na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.

Informácia o projekte „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“

V novembri 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú  Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci na realizáciu projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.  Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 29 839,45 €.

Typ a názov projektu: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.
Výška poskytnutie dotácie:  29 839,45 €.
Spolufinancovanie obce je 5% z celkových výdavkov.

Informácia o projekte „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“

V rámci skvalitnenia infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, s cieľom dosiahnutia primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov bol našej obci schválený projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“. Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Pre viac informácií kliknite na logo IROP.

Obnova obecného úradu
Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku získala naša obec finančné prostriedky vo výške 539.166,20€ na realizáciu projektu "ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU". Cieľom je zmodernizovať zastaralú multifunkčnú budovu a zabezpečiť energetickú efektivitu jej prevádzky. Dotáciu poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kliknutím na logo ministerstva sa zobrazí informačný plagát Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Obnova historického parku Šarišské Dravce

V súvislosti s obnovou pamiatok a s ich využitím pre zvyšovanie kvality života v obci podporilo našu obec na základe zmluvy zo 17. mája 2017 Ministerstvo kultúry SR dotáciou 10000€. Dotácia bola poskytnutá jednorázovo prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Obnova historického parku Šarišské Dravce". Tieto prostriedky boli určené a použité na vyhotovenie prípravnej dokumentácie, stavebno-technických posudkov, na zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky a na vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Počet návštev od 5.12.2014
24.02.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah