Úradná tabuľa 2018 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Úradná tabuľa 2018

Úradná tabuľa - 2018

Pridané
Názov príspevku
26.11.2018
9.10.2018
9.10.2018
31.7.2018
26.6.2018 Komunitný plán sociálnych služieb v Šariškých Dravciach na obdobie rokov 2018 - 2024
1.6.2018 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v Šariškých Dravciach
1.6.2018 Návrh VZN obce Šarišské Dravce č. 03/2018 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za poskytnutú sociálnu službu v Dennom centre v obci Šarišské Dravce
17.5.2018 Priority rozvoja soc. služieb v obci Šarišské Dravce
15.5.2018 Zámer č. 19 na prevod majetku obce
15.5.2018 Dodatok č. 4  k VZN o poskytovaní soc. služby v DS
16.4.2018 Návrh Dodatku č. 4  k VZN o poskytovaní soc. služby v DS
26.2.2018 Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce
15.2.2018
Návrh VZN č. xx2018 - príloha č. 4 - zásady výkonu správy bytových domov v obci
15.2.2018
Návrh VZN č. xx2018 - príloha č. 3 - drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním podľa Prílohy nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.
15.2.2018
Návrh VZN č. xx2018 - príloha č. 2 - finančná zábezpeka  bytového domu
15.2.2018
Návrh VZN č. xx2018 - príloha č. 1 - súhlas so spracovním a uchovaním osobných údajov
15.2.2018 Návrh VZN č. xx2018  o podmienkach prideľovania obecných bytov a spôsobe nájmu
19.1.2018 Dodatok č. 3 ku VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby, spôsob určenia úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce
30.01.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah